Уебинар, посветен на етиката във висшето образование

Повече от двадесет години базираната в Швейцария фондация „Globethics.net” (www.globethics.net) насърчава етиката и доброто управление във висшето образование чрез разработване на стандарти, обучителни инструменти и материали за преподаватели и студенти, множество публикации, както и онлайн библиотека с повече от шест милиона препратки.

От 2020 г. организацията инициира дългосрочен проект в Европа, Африка и Азия, целящ да помогне на институциите за висше образование да подобрят етичното си представяне. Разработени са инструмент за оценка и учебна програма.

България е избрана за пилотна страна в Европа за внедряване на инструмента и обучителните модули. Тя е първата страна в Централна и Източна Европа, която се възползва от това обучение и обмен на най-добри практики. Целите на тези проекти и иновативни инструменти включват:

 • Откриване на етични несъответствия в рамките на една институция;
 • Анализ и оценка на институционалния етичен механизъм и култура;
 • Идентифициране на области за подобрение за постигане на ефективна етика в институцията;
 • Издаване на пилотен доклад за оценка на етиката.

На 14 декември 2022 г. Globethics.net, съвместно с партньора си в България – Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), организираха и проведоха Уебинар на тема “HIGHER EDUCATION – ETHICS MODEL OF EXCELLENCE TOOL (HE-EMET)”.

В него взеха участие представители на УниБИТ, ръководители на задачи и участници по задачи в Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО), приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г. и съгласно Споразумение №Д01-74/19.05.2022 г.:

 • Проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ;
 • Проф. д.ик. н. Стоян Денчев – Директор на „Институт по информация и сигурност“;
 • Проф. д-р Евгени Манев – Ръководител на Катедра „Национална сигурност“;
 • Проф. д.ик.н. Гошо Петков – Директор на „Институт за научни изследвания и обучение на докторанти“;
 • Доц. д-р Диана Стоянова – Директор на Академично издателство „За буквите – О писменехь“;
 • Гл. ас. д-р Ралица Йотова – преподавател в Катедра „Национална сигурност“;
 • Гл. ас. д-р Стелиана Йорданова – преподавател в Катедра „Национална сигурност“.

В рамките на Уебинара бяха представени и дискутирани модула и неговите цели, резултати и натрупан опит, от които се очаква да се открият нови възможности пред образователните институции за постигане на високи академични постижения, включително и в изпълнение на Задача 2.1.1. Разработване и апробиране на концептуален модел за етично поведение и управление на силите и средствата от органите на държавната и местна администрация в съвременна киберсреда от ННП СиО, с ръководител проф. д.ик.н. Стоян Денчев.

г.