Работни пакети и задачи

РП 1.1. Системи за управление

РП 1.1. Системи за управление

Ръководител на РП: Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)
 • Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ)

Цели на РП:

Повишаването на научния капацитет и развитието на основни аспекти на научноизследователската, научно-приложните и приложните дейности в направление „Системи за управление“ за повишаване на сигурността на обществото и отбраната на страната. Проучване, разработване и/или предлагане за внедряване в практиката на концептуални иновативни модели в сигурността и отбраната на държавата, в това число чрез киберсигурност и киберотбрана, чрез целенасочени научни изследвания. Проектиране, развитие и предложения за прилагане на иновативни системи за управление, наблюдение и реакции в системата за национална и колективна сигурност. Намиране на рационални подходи за развитие на техническото осигуряване на системите и елементите от Системата за национална сигурност.

Задачи на РП:

 • Задача 1.1.1. Анализ и оценка на системи за командване и управление на въоръжените сили и на многонационални сили на ЕС и НАТО.
 • Задача 1.1.2. Анализ и оценка на системи за управление при бедствия, аварии, извънредни ситуации и кризи и изработване на научнообосновани предложения за тяхното усъвършенстване.
 • Задача 1.1.3. Анализ и оценка на системи за управление на антитерористичната дейност и изработване на научнообосновани предложения за тяхното усъвършенстване.
 • Задача 1.1.4. Анализ и симулационно моделиране на взаимодействието на системите от националната сигурност при бедствия, аварии и други кризисни ситуации, свързани с киберсигурността и киберотбраната.
 • Задача 1.1.5. Анализ и моделиране на системата за енергийно осигуряване на Република България при бедствия, аварии, кризи и нейното ефективно управление.
 • Задача 1.1.6. Анализ на риска и на заплахите, проектиране и разработване на концептуални пораждащи модели и софтуер за повишаване на ефективността на управление на силите и средствата за въздействие върху критичната инфраструктура при природни бедствия, аварии и кризи на територията на Република България.
 • Задача 1.1.7. Анализ и оценка на управление на крайграничните райони на страната в условията на риск за националната сигурност.
 • Задача 1.1.8. Анализ и оценка на управлението при рисков мигрантски натиск.
РП 1.2. Технологично осигуряване

РП 1.2. Технологично осигуряване

Ръководител на РП: Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)
 • Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ)

Цели на РП:

Целта на работния пакет е изследване на възможностите за технологично осигуряване и развитие на средства за добиване и предаване на сензорна информация, на системи, базирани на изкуствен интелект, на възможности за моделиране на комуникационни и информационни системи с цифров модел на местността, на облачни технологии и системи за съвместна работа, изследване на риска от аварии, бедствия и катастрофи.

Този пакет ще помогне за изследване на възможностите на новите технологии при иновативни системи за управление, наблюдение и реакции в системата за национална и колективна сигурност, както и по-задълбочено разбиране и описание на цифрови модели, на интелигентни технологии и системи за подпомагане на вземане на решения при бедствия, аварии и кризи.

Задачи на РП:

 • Задача 1.2.1. Изследване и приложение на наземни, водни и безпилотни летателни средства за логистика, добиване и отдалечено предаване на сензорна и визуална информация.
 • Задача 1.2.2. Интелигентни технологии и компютърни системи за подпомагане вземането на решения, основани на съвременните постижения на изкуствения интелект.
 • Задача 1.2.3. Изследвания на роботизирани системи и системи, основани на машинно обучение за анализ на средата и вземане на решения, както и разработване на прототипи, основани на приложение на изкуствения интелект и роботиката.
 • Задача 1.2.4. Разработване на автоматизирана система за определяне на функционалните и структурни характеристики на аеродинамични концептуални модели за изследване на автономни платформи при високи скорости.
 • Задача 1.2.5. Изследване, разработване и усъвършенстване на комуникационни и информационни системи за ранно предупреждение и оповестяване при употреба на ядрени, химически и биологически оръжия.
 • Задача 1.2.6. Моделиране на комуникационни и информационни системи с прилагане на цифров модел на местността.
 • Задача 1.2.7. Облачни технологии и системи за съвместна работа с приложение в отбраната на държавата и сигурността на обществото.
 • Задача 1.2.8. Изследване, разработване и усъвършенстване на сензорни мрежи, технологии и системи за добиване на навременна оперативна информация от място на кризисна обстановка и предаването ѝ в оперативния щаб.
 • Задача 1.2.9. Изследване и приложение на пасивни софтуерно дефинирани и мултисензорни радарни системи за отбраната на държавата и сигурността на обществото.
 • Задача 1.2.10. Разработване на софтуер за определяне на местата с висока степен на риск за случване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на стратегически обекти от критичната инфраструктура и населението в нея.
РП 2.1. Мониторинг, превенция, детекция и реакция

РП 2.1. Мониторинг, превенция, детекция и реакция

Ръководител на РП: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)
 • Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)
 • Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)

Цели на РП:

 1. Разработване на иновативен концептуален пораждащ модел за етично поведение и управление на силите и средствата от органите на държавната и местна администрация в съвременна киберсреда.
 2. Изработване на методика за комплексен стратегически анализ, синтезирано научно заключение и съобщение по проблемите на сигурността и отбраната.
 3. Изработване на аналитични и статистически модели за оценка на влиянието на рисковете и заплахите върху критичните информационни системи, определяне и оценка на ефективността на  методите за защита на същите в Република България.
 4. Разработване на аналитични и статистически модели за оценка на влиянието на смущаващи въздействия върху сигурността на информационен обмен и оценка на ефективността на защитата от смущаващите въздействия.

Задачи на РП:

 • Задача 2.1.1. Разработване и апробиране на концептуален модел за етично поведение и управление на силите и средствата от органите на държавната и местна администрация в съвременна киберсреда.
 • Задача 2.1.2. Анализ и разработване на методи и метрики за оценка на киберсигурността и управление на силите и средствата от органите на държавната и местна администрация при инциденти, бедствия, аварии и катастрофи.
 • Задача 2.1.3. Изследване на сигурността на критични информационни системи за нуждите на държавното управление.
 • Задача 2.1.4. Изследване на сигурността на комуникационна инфраструктура при реализиране на оперативна съвместимост между различни информационни системи и съставяне на концептуални модели.
РП 2.2. Стандарти и иновации

РП 2.2. Стандарти и иновации

Ръководител на РП: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)
 • Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)
 • Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)

Цели на РП:

Целта на работния пакет е да се анализират и разработят стандартите за сигурността на държавата и киберразузнаване. Също така чрез този пакет ще се създадат иновативни прототипи за защита на информацията, киберсигурност и киберотбрана. С разработването на този пакет ще се даде възможност за използването на новите приложения на дигиталните технологии в сектора за отбрана и сигурност, породени от все по-трайното навлизане на информационните технологии и изкуствения интелект в нашето общество.

Задачи на РП:

 • Задача 2.2.1. Съвременни техники за защита на информацията.
 • Задача 2.2.2. Създаване на прототип на система за автентификация на потребители на защитени информационни системи, базирана на мозъчно-компютърен интерфейс.
 • Задача 2.2.3. Проектиране и създаване на прототип на иновативна хибридна система за киберсигурност и киберотбрана с иновативни функции за мониторинг, превенция и детекция на поток от данни в цифрови конфигурации.
 • Задача 2.2.4. Анализ на стандарти и проектиране на класификационен модел и таксономия на съвременни кибератаки и киберинциденти.
 • Задача 2.2.5. Анализ на иновативни модели и алгоритми за използване на големи масиви от данни (Big Data) в цифровата криминалистика (digital forensic) за превенция и предотвратяване на високо технологични криминални посегателства върху сигурността на държавата.
 • Задача 2.2.6. Анализ и разработване на стандартизирани процедури, методи, технологии и техники за киберразузнаване.
РП 3.1. Екипировка

РП 3.1. Екипировка

Ръководител на РП: Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)
 • Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ)

Цели на РП:

Целта на работния пакет е изследване на възможностите за създаване, както и синтезиране на работни прототипи на специализирани компоненти от екипировка и/или оборудване на отделни индивиди или групи от такива, изпълняващи специфични задачи. Този пакет ще помогне за въвеждането на новите технологии при създаването на нова модерна  екипировка за лична защита (нанотехнологии), нови мощни енергийни източници и нови боеприпаси.

Задачи на РП:

 • Задача 3.1.1. Изследване и приложение, в областта на сигурността и отбраната, на възобновяеми и химически източници на електроенергия и възможностите за използване на енергонезависими източници на основата на литий.
 • Задача 3.1.2. Разработване на „проточнo-горивна“ (flow-fuelcell) батерия цинк-въздух на базата на евтини и екологични български материали за използване на енергонезависими източници за осигуряване на критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи.
 • Задача 3.1.3. Изследване приложимостта на нови наноматериали и технологии в сигурността и отбраната.
 • Задача 3.1.4. Изследване, разработване и усъвършенстване на бойни припаси.
 • Задача 3.1.5. Изследване, разработване и усъвършенстване на средства за индивидуална и колективна балистична защита и защита от ядрени, химически и биологически оръжия.
 • Задача 3.1.6. Изследвания за проблеми, свързани с обезпечаване на безопасно и пълноценно хранене на индивиди при индивидуални хранителни дажби от лиофилизирани храни за аварийно хранене, преживяване и индивидуален хранителен комплект за 30-дневен период.
 • Задача 3.1.7. Проектиране и изграждане на сензорна система (оптико-електронна/ акустична/ термовизионна) за откриване, съпровождане и блокиране (унищожаване) на дронове.
 • Задача 3.1.8. Проучване, проектиране и разработване на система за разпознаване чрез анализ на биометрични данни с използване на изкуствен интелект.
 • Задача 3.1.9. Изграждане на мрежа от автономни маломощни летателни устройства (квадракоптери) за контрол на урбанизиран район.
РП 3.2. Доктрини и стратегии

РП 3.2. Доктрини и стратегии

Ръководител на РП: Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)

Цели на РП:

Изследване на концепции, доктрини и стратегии за сигурност посредством моделиране на системата за национална сигурност и на връзките „държавност – сигурност“.  Посредством изследвания на демографски, психологически и социални аспекти на националната сигурност  да се дефинират проблемите и се намерят решения, свързани с човешки фактор в сигурността, както и намиране на пътища за увеличаване на обществена подкрепа за отбранителната политика и политиката за сигурност. Намаляване на заплахите от вредните последствия от бедствия, аварии и катастрофи. Установяване на критеиална система за оценка на ефективността на планиране и управление на сигурността на обществото и отбраната на държавата. Изграждане на база данни и разработване на специализиран софтуер за автоматизираната и обработка и анализ за осигуряване на оперативното управление при кризи.

Задачи на РП:

 • Задача 3.2.1. Изследване на концепции, доктрини и стратегии за сигурност. Моделиране на системата за национална сигурност и на системата „държавност-сигурност“.
 • Задача 3.2.2. Изследвания в областта на демографски, психологически и социални аспекти на националната сигурност. Човешки фактор в сигурността и обществена подкрепа за отбранителната политика и политиката за сигурност.
 • Задача 3.2.3. Динамично моделиране на рисковете и заплахите при бедствия и аварии с информационно осигуряване в реално време от автономни наземни, водни и въздушни средства.
 • Задача 3.2.4. Анализ на политиката за сигурност и отбрана на Република България. Систематизиране на критерии за оценка на ефективността на планиране и управление на сигурността на обществото и отбраната на държавата.
 • Задача 3.2.5. Изграждане на база данни и разработване на специализиран софтуер за автоматизирана обработка и анализ на Big data за осигуряване функционалността на Национален ситуационен център (НСЦ) и Център за управление на кризи (ЦУК).
РП 4.1. Разпространение на резултатите

РП 4.1. Разпространение на резултатите

Ръководител на РП: Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)
 • Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ)

Цели на РП:

 1. Достигане на резултатите до максимално широка аудитория от представители не само на научните среди, но и на цялата общественост.
 2. Разпространение на информация между консорциума и заинтересованата аудитория посредством специално създаден сайт на програмата.
 3. Организиране на научни форуми и популяризиране на междинни резултати от програмата.
 4. Повишаване на знанията на студенти, курсанти, докторанти и млади учени по въпросите на сигурността и отбраната.
 5. Разпространяване на резултатите чрез научните мрежи и участия на български и международни научни форуми.
 6. Издаване на сборник с доклади с резултати от научните изследвания.
 7. Прилагане на получените резултати от военно-научните изследвания в процеса на обучение в областта на сигурността и отбраната.

Задачи на РП:

 • Задача 4.1.1. План за разпространение на резултатите.
 • Задача 4.1.2. Организиране на годишна конференция.
 • Задача 4.1.3. Организиране на тематични семинари.
 • Задача 4.1.4. Сайт на програмата и публичност в социалните медии.
 • Задача 4.1.5. Разработване на научни публикации, участие в семинари, конференции и форуми.
 • Задача 4.1.6. Участие в научно-приложни форуми с привличане на представители на бизнеса.
РП 4.2. Управление на програмата

РП 4.2. Управление на програмата

Ръководител на РП: Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО)

Участници в РП:

 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)
 • Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ)

Цели на РП:

Целта на пакета е управление на програмата съгласно споразумението между МОН и координатора и споразумението между партньорите участници в съответствие с насоките и изискванията на РМС; да координира дейностите и да осигури научен и експертен диалог в рамките на консорциума; да следи и коригира плана за изпълнение; да осигури създаването на стабилна система за защита на получените резултати в следствие изпълнението на програмата.

Задачи на РП:

 • Задача 4.2.1. План за управление на програмата.
 • Задача 4.2.2. Техническо управление и отчитане на програмата.
 • Задача 4.2.3. Финансово управление и отчитане на програмата.