Цели на програмата

 

1. Обща цел

Осигуряване на сигурна и благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и създаване на устойчиво партньорство между включените научни и образователните организации в програмата за съвместно участие в национални и европейски международни изследователски мрежи, програми и проекти.

2. Конкретни (специфични) цели

2.1. Фундаментални изследвания:

 • Проучване, разработване и/или предлагане за внедряване в практиката на концептуални иновативни модели в сигурността и отбраната на държавата, в това число чрез киберсигурност и киберотбрана, чрез целенасочени научни изследвания;
 • Проектиране, развитие и предложения за прилагане на иновативни системи за управление, наблюдение и реакции в системата за национална и колективна сигурност, в това число и оперативен център за киберсигурност и киберотбрана;
 • Задълбочено разбиране и подробно описание на цифрови модели интелигентни технологии и системи за подпомагане на вземане на решения при бедствия, аварии и кризи;
 • Включване при възможност, към зададените от Европейският фонд за отбрана тематични научноизследователски проекти за приоритетно финансиране в сферата на сигурността и отбраната, както и в проекти на НАТО за развитие на отбранителните способности.

2.2. Съпътстващи приложни изследвания:

 • Изследване и развитие на иновативни системи за управление на антитерористичната дейности и апробиране в реални условия;
 • Разработване на иновативни технологии и процеси за използване на облачни архитектури и системи за съвместна работа с приложение в отбраната и сигурността;
 • Изследване, разработване и усъвършенстване на иновативни сензорни мрежи, технологии и системи и апробиране с бизнес партньори;
 • Изследване и приложение на пасивни софтуерно дефинирани и мултисензорни радарни системи;
 • Изследване, проектиране и развитие на съвременни техники и технологии за пробиви и защита на информацията в партньорство с бизнеса;
 • Изследване, разработване и усъвършенстване на автономни системи, свързани със сигурността на обществото и държавата;
 • Изследване, разработване и усъвършенстване на средства за индивидуална и колективна защита в партньорство с бизнеса;
 • Изследване, разработване и усъвършенстване на средства и технологии за защита на населението от ядрени, химически и биологически оръжия;
 • Анализ, изследване и развитие на отбранителните способности, стратегическо разузнаване и приложение на нови технологии в отбраната, като изкуствен интелект, автономни системи и др.

2.3. Разпространение на резултатите от научноизследователската дейност:

 • Разработване и изпълнение на информационна и комуникационна стратегия за разпространение на резултатите от програмата, включително чрез специално създаден сайт;
 • Резултатите ще са общодостъпни и ще се разпространяват чрез научните мрежи и партньорства на държавните висши училища и научните организации, включително под формата на научни публикации или участие на български и международни научни форуми;
 • Организиране на срещи с потенциални обществени потребители на резултатите от научните изследвания по програмата като индустрията, малките и средните предприятия от секторите на сигурността, киберсигурността, киберотбраната и отбраната на страната;
 • Организиране на семинари за обучение на студенти, докторанти и млади учени от партниращите и от други организации за повишаване на познанията им, свързани с фундаменталните и приложните изследвания и прилагане на получените резултати в процеса на обучение в областта на сигурността и отбраната.

2.4. Трансфер на знания към:

 • Съответните управленски органи в държавната и местна администрация;
 • Партньорски научни и образователни организации;
 • Бизнес партньори.

2.5. Синхронизиране на програмата

с останалите национални и международни научни програми за повишаване участието на български научни колективи и организации в Европейското научно пространство, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, „Европейски фонд за отбрана“ и програмата за наука на НАТО „Наука за мир и сигурност“. Също така фокусът на програмата е насочен към отразяване на инициативите, създавани от Европейската агенция по отбрана, която има водеща роля при изготвянето на Плана на ЕС за развитие на отбранителните способности (Capabllity Development Plan - CDP), Всеобхватната стратегическа изследователска програма (Overarching Strategic Research  Agenda - OSRA) и идентифицирането на Ключовите стратегически дейности (Кеу Strategic Activities - KSA), които допринасят за изпълнение на ключови политики в сферата на сигурността и отбраната.

Бенефициенти на ННП СиО са:

 • Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ (ИО) – координатор
 • Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН (ЦИНСО)
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
 • Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА)
 • Академия на МВР (АкМВР)
 • Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ)
 • Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ)
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ)