Публикации

 

Част от показателите за изпълнение на програмата е издаването на множество публикации, статии, монографии и пр., в различни издания, бази от данни и др. За удобство, публикациите са групирани в три категории, както следва:

  1. Научни публикации в издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
  2. Научни публикации в издания, включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
  3. Научни публикации (написани монографии, статии, студии и др.).